* 
* 
* 
* 
Drošības kods*

Nevarat salasīt? Nomainīt bildi!

  
* - lauki aizpildāmi obligāti

Reģistrēties     Aizmirsu paroli     Lietotājvārds:   Parole:  
Pirkumu grozā 0 preces

Agita Insekticīds

20718

Cena: 12.28 EUR

pievienot grozam

Apraksts

 Insekticīds, paredzēts mājas mušu (Musca Domestica) kontrolei lopkopības telpās. 

 
SASTĀVS: 100 g Agita 10WG satur 10% tiametoksānu un 0.05% Z-9-trikozenu (dzimumferomonu, kas pievilina mušas). 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA: AGITA 10WG ir preparāts, kas paredzēts uzklāšanai uz virsmām. Lietojot atbilstoši norādījumiem, tā 
iedarbība ir 6 nedēļas (42 dienas). AGITA 10WG paredzēts profesionālai lietošanai. 
Ieteicamā lietošana (uzklāšanai ar otu) ir sekojoša:  
• Iepakojumam 100g pievienot 80ml ūdens; apstrādājamā platība ir 40m2  grīdas vai 80-120m2 
 sienas/griesti, uzklājot  8 laukumiņos (10x30cm lieli).  
• Iepakojumam 400g pievienot 320ml ūdens; apstrādājamā platība ir 160m2  grīdas vai 320-480m2 
 sienas/griesti, 
uzklājot 30 laukumiņos (10x30cm lieli). 
Pagatavošana. Atsevišķā traukā atbilstošā daudzumā remdena ūdens rūpīgi izšķīdināt norādīto Agita 10WG daudzumu un samaisīt, līdz 
iegūta homogēna klājama masa. Ar 100 ml šķīduma var noklāt vismaz 20 laukumiņus (10x30 cm). Ar šķīdumu noklāt laukumiņus vietās, 
kur insekti koncentrējas, piemēram, uz siltām un saulainām sienām, logu rāmjiem, balstiem, aizgaldu starpsienām, piena vadiem, u.c. 
vietas, kas nav pieejamas bērniem un dzīvniekiem.  
Piezīme: Vietās, kur virsmu nevar noklāt vai kur virsma nedrīkst mainīt krāsu, pie griestiem piekar šķīdumā samērcētas papīra lentes vai ar 
šķīdumu noklāj koka paneļus un gaismas avotus. 
Preparāta uzklāšanas laikā šajā vietā nedrīkst atrasties bērni un dzīvnieki. Sargāt no tiešiem saules stariem, ūdens un lietus. 
 
Agita 10WG šķīdums jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas vai tajā pašā dienā. Preparātu nedrīkst klāt uz netīrām, ļoti porainām vai 
svaigi balsinātām sienām, lai tas nezaudētu savu iedarbību. Lai izvairītos no notecēšanas, neklāt uz metāla un stikla virsmām.  
 
PROFILAKSE UN PIRMĀ PALĪDZĪBA 
Kaitīgs bitēm. 
Darbinieku drošība 
Vienmēr ievērot drošības pasākumus, lai samazinātu risku darbiniekiem. 
Vispārējie ieteikumi 
Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs un apģērba. Pēc 
darba nomazgāt atklātās ķermeņa daļas un nomainīt apģērbu. Ja rodas slikta pašsajūta, nekavējoties pārtraukt darbu. Griezties pēc 
medicīniskas palīdzības un uzrādīt šo iepakojumu vai etiķeti. Specifiska pretinde nav zināma. Pielietot simptomātisko terapiju. 
Ieelpošana: Nekavējoties novietot cilvēku svaigā gaisā. 
Nokļūšana uz ādas: Novilkt netīro apģērbu un rūpīgi nomazgāt skartās ķermeņa daļas ar ūdeni un ziepēm.  
Nokļūšana acīs: Vairākas minūtes skalot acis ar tīru ūdeni un nekavējoties griezties pie ārsta. 
Norīšana: Norīšanas gadījumā nekavējoties griezties pie ārsta un uzrādīt šī preparāta iepakojumu vai etiķeti. 
Bīstams apkārtējai videi: N 
 
R-frāzes 
R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var izraisīt ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi ūdens vidē. 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Nedzert, neēst, nesmēķēt darbojoties ar vielu. 
Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisku palīdzību. 
Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. 
Strādāt izmantojot aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. 
Norīšanas gadījumā nekavējoties griezties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādīt šī preparāta iepakojumu vai etiķeti. 
Izvairīties no preparāta nonākšanas apkārtējā vidē. Rīkoties pēc īpašām instrukcijām/ drošības datu lapām. 
 
ATBRĪVOŠANĀS NO PREPARĀTA UN TĀ IEPAKOJUMA  
Atbrīvoties no tukšā iepakojuma un preparāta pārpalikumiem ķīmiskajiem atkritumiem domātajā dedzinātavā. Rīkoties pēc īpašām 
instrukcijām/ drošības datu lapām. 
GLABĀŠANA: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālā fasējumā no -10°C līdz +30°C temperatūrā. 
Sargāt no gaismas un mitruma. Glabāt atsevišķi no barības,  pārtikas un stimulantiem.. 
Derīguma termiņš ievērojot minētos glabāšanas nosacījumus ir 5 gadi.  
ATBILDĪBA: Lietotājs uzņemas atbildību par kaitējumiem, kas radušies ārpus ražotāja kontroles esošu iemeslu dēļ. Ražotājs nav atbildīgs 
par kaitējumu, kas radies no nepareizas preparāta glabāšanas vai lietošanas. 
 
IEPAKOJUMS: 100 g; 400 g. 
RAŽOSANAS SĒRIJA, DERĪGUMA TERMIŅŠ: skatīt uz iepakojuma. 
RAŽOTĀJS: Kwizda GmbH, Laaer Strasse, A-2100 Leobendorf, Austrija 
BIOCĪDA INVENTARIZĀCIJAS NUMURS. 17052007/5207 
PĀRSTĀVIS:  Novartis Animal Health d.o.o., Verovškova 57, 1000 Ļubļana, Slovēnija, tel. +386 15802884