KERBL DIŽSKĀBARŽA DARVA NAGIEM 1KG

7.3127.48

Produkts tiks piegādāts 2 – 5 darba dienu laikā
  • 30 dienu atgriešanas garantija
  • Bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem pasūtījumiem virs 50€
  • Bezmaksas piegāde ar kurjeru pasūtījumiem virs 100€

KERBL DIŽSKĀBARŽA DARVA NAGIEM – brūču plāksteris ar darvu. Īsā laikā nožūstot, veido caurspīdīgu, elastīgu, ūdens necaurlaidīgu aizsargplēvi. Darbojas kā repelents – atbaida kukaiņus. Lietošana tikai dzīvniekiem. Ugunsnedrošs! Nekarsēt, nepūst uz atklātas liesmas, lietošanas laikā nesmēķēt. Glabāt sausā, vēsā, labi ventilējamā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Glabāt atsevišķi no sārmainiem un viegli oksidējošām vielām. Brīdinājumi: H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus / smidzinājumu. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Iepakojums: 1 kg. Ražotājs: Albert Kerbl GmbH, Germany Izplatītājs: SIA Magnum Veterinārija Rīga, Ulbrokas 23, tālr. 67160090

Papildu informācija

Svars Nav pieejams
Ražotājs

KERBL EAST

Svars

1 kg, 5 kg